آب و هوای استانبول

شنبه
دیدنی های استانبول
 
 

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

galata-tower

galata-tower galata-tower

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

galata-tower

galata-tower galata-tower

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

rumeli

rumeli rumeli

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

galata-tower

galata-tower galata-tower

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

rumeli

rumeli rumeli

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisternstour

New layer...
New layer...